Návštěvní řád

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do festivalového areálu není povoleno vnášet jakékoliv nápoje a občerstvení. Výjimkou jsou NEALKO nápoje v PET láhvi do maximálního objemu 0,5 litru vnesené do areálu návštěvníkem festivalu pro vlastní potřebu.
 5. Je přísně zakázáno vnášet do festivalového areálu vlastní alkohol, skleněné láhve, deštníky, plechovky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem či bezpečnostní agenturou označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků.
 6. Pořizování audio a videozáznamů je povoleno jen po dohodě s pořadatelem akce. Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin.
 7. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejnovány budou pouze dokumenty vhodného charakteru.
 8. Při zakoupením vstupenky dostáváte od pořadatele identifikační pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo festivalový areál a bude sloužit jako „vrácenka“ do festivalového areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do festivalového areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu.
 9. Padělání vstupenek nebo identifikačních pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 10. Vstup do festivalového areálu bude umožněn v sobotu 23. června 2018 od 12:00 hod. a areál bude uzavřen 23. června 2018 ve 23.59 hod.
 11. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů!
 12. Drogy jsou na festivale stejně jako všude jinde zakázány. Jejich prodej a konzumace je nelegální a upozorňujeme, že na místě bude situaci monitorovat POLICIE ČR a MĚSTSKÁ POLICIE.
 13. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky festivalu a také osoby, jež svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z festivalového areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 14. Do festivalového areálu je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 15. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s Organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky festivalu.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celého festivalu.
 17. Pořadatelem festivalu MORAVA PARK FEST je mm music s.r.o., Klepačov 235, 678 01 Blansko, IČ: 04740572
 18. Ve festivalovém areálu je po celou dobu akce k dispozici zdravotní tým, požární dohled a bezpočnostní agentura. V případě potřeby se můžete na tyto osoby obrátit.